Pity 2010


 • Biuro Rachunkowe zajmuje się sporządzaniem rozliczeń rocznych PIT. Oferujemy przygotowanie deklaracji rocznych również bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów...

  więcej...

Kredyty


 • Oferujemy dostęp do oferty wielu banków oraz instytucji finansowych. Pozyskujemy kredyty szybko i na warunkach w wielu przypadkach
  lepszych, od tych, które stosują banki
  w standardowej ofercie...

  więcej...

Strona główna » Kadry i płace

Kadry i płace


Zapewniamy kompleksową obsługę i zarządzanie kadrami.

Zakres obsługi bieżącej:

 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Zleceniodawcę oraz innych dokumentów kadrowych Zleceniodawcy,
 • weryfikowanie prowadzonej przez Zleceniodawcę ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników,
 • sporządzanie standartowej dokumentacji w chwili i po ustaniu stosunku pracy a w szczególności umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy,
 • analiza dokumentacji osobowej i korekta uchybień,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • sporządzanie właściwych druków zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie,
 • kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzenie informacji dla pracowników m.in. o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu druków zgłoszenia, wyrejestrowania, zmian;
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,

Kompleksowa obsługa i zarządzanie płacami:
 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu,
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • powadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy,
 • sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR
 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS